Trypsine activity (stool)

نام آزمایش

Trypsine activity (stool)

نوع نمونه
مدفوع
حجم نمونه
۲ گرم
کمترین حجم نمونه
۱ گرم
نگهداری نمونه
کمتر از ۷ روز در دمای ۲۰- c˚
حمل و نقل نمونه
در ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
منجمد بودن نمونه ضروری است
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
نمونه حاوی باریم

Leave a Reply

Your email address will not be published.