T4

نام آزمایش

T4

اطلاعات بالینی: تیروکسین (T4) در غده تیروئید سنتز می شود. T4 به متابولیزه می شود
تری یدوتیرونین (T3) به طور محیطی با دی یودن. T4 مخزن یا پیش هورمونی برای T3 محسوب می شود
از نظر زیست شناختی فعال ترین هورمون تیروئید. حدود ۰٫۰۵٪ از T4 در گردش آزاد یا غیرقانونی است
سهم باقیمانده به گلوبولین متصل به تیروکسین (TBG) ، پرآلبومین و آلبومین متصل می شود.
هیپوتالاموس ترشح کننده هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) است که هیپوفیز را برای آزاد شدن تحریک می کند
تیروتروپین (هورمون تحریک کننده تیروئید: TSH). TSH تیروئید را تحریک می کند تا T4 ترشح کند. T4
تا حدی محیطی به T3 تبدیل می شود. مقادیر زیاد T4 و T3 (بیشتر ناشی از تبدیل محیطی است
از T4) باعث پرکاری تیروئید می شود. T4 و T3 باعث بازخورد مثبت هیپوفیز و هیپوتالاموس با می شود
سرکوب یا تحریک غده تیروئید در نتیجه به شرح زیر است: اگر T3 یا T4 زیاد باشد کاهش TSH
(پرکاری تیروئید) و افزایش TSH در صورت کم بودن T3 یا T4 (کم کاری تیروئید). اندازه گیری کل T4
انعکاس قابل اعتمادی از وضعیت بالینی تیروئید در غیاب ناهنجاری های اتصال پروتئین و
بیماری غیر تیروئیدی با این حال ، تغییراتی در پروتئین های متصل کننده می تواند رخ دهد که بر سطح T4 کل تأثیر بگذارد ، اما
سطح هورمون بسته نشده را بدون تغییر بگذارید. به الگوریتم ترتیب عملکرد تیروئید به صورت ویژه مراجعه کنید
دستورالعمل ها.

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه”
حجم نمونه
۰٫۶ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۰٫۳ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۱ روز در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۷ روز در ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در۲۰- c˚ ”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ، لیپمیک”
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل ازنمونه گیری مصرف داروهای هورمونی یا بارداری مورد توجه قرار گیرد

اطلاعات بالینی: تیروکسین (T4) در غده تیروئید سنتز می شود. T4 به متابولیزه می شود
تری یدوتیرونین (T3) به طور محیطی با دی یودن. T4 مخزن یا پیش هورمونی برای T3 محسوب می شود
از نظر زیست شناختی فعال ترین هورمون تیروئید. حدود ۰٫۰۵٪ از T4 در گردش آزاد یا غیرقانونی است
سهم باقیمانده به گلوبولین متصل به تیروکسین (TBG) ، پرآلبومین و آلبومین متصل می شود.
هیپوتالاموس ترشح کننده هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) است که هیپوفیز را برای آزاد شدن تحریک می کند
تیروتروپین (هورمون تحریک کننده تیروئید: TSH). TSH تیروئید را تحریک می کند تا T4 ترشح کند. T4
تا حدی محیطی به T3 تبدیل می شود. مقادیر زیاد T4 و T3 (بیشتر ناشی از تبدیل محیطی است
از T4) باعث پرکاری تیروئید می شود. T4 و T3 باعث بازخورد مثبت هیپوفیز و هیپوتالاموس با می شود
سرکوب یا تحریک غده تیروئید در نتیجه به شرح زیر است: اگر T3 یا T4 زیاد باشد کاهش TSH
(پرکاری تیروئید) و افزایش TSH در صورت کم بودن T3 یا T4 (کم کاری تیروئید). اندازه گیری کل T4
انعکاس قابل اعتمادی از وضعیت بالینی تیروئید در غیاب ناهنجاری های اتصال پروتئین و
بیماری غیر تیروئیدی با این حال ، تغییراتی در پروتئین های متصل کننده می تواند رخ دهد که بر سطح T4 کل تأثیر بگذارد ، اما
سطح هورمون بسته نشده را بدون تغییر بگذارید. به الگوریتم ترتیب عملکرد تیروئید به صورت ویژه مراجعه کنید
دستورالعمل ها.

Leave a Reply

Your email address will not be published.