Sugar chromatography

نام آزمایش

Sugar chromatography

نوع نمونه
ادرار رندوم
حجم نمونه
۲۰ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱۰ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۴ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.