Semen analysis

نام آزمایش

Semen analysis

نوع نمونه
مایع منی
نگهداری نمونه
“آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود. درصورتی که نمونه گیری بعد از وازکتومی باشد ، ۱ روز در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۸ -۲ c”
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
نمونه آغشته به ادرار یا آب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
” ۷ -۲ روز بعد ازآخرین انزال منی ، نمونه جمع آوری شود.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.