Protein S

نام آزمایش

Protein S

پلاسما سیتراته
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۲ ساعت در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚یا ۱۴ روز در ۲۰- c˚ ، منجمد بودن نمونه ضروری است”
حمل و نقل نمونه
در ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. نمونه سریع جدا گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز ، منجمد، ضد انعقاد نامناسب”
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
۱۰ روز قبل از آزمایش وارفارین واستروژن مصرف نکرده باشد

نام روش اندازه گیری
Coagulation

Leave a Reply

Your email address will not be published.