Protein electrophoresis

نام آزمایش

Protein electrophoresis

نوع نمونه
” سرم ، ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
“سرم ۲ میلی لیتر ، ادرار ۲۰ میلی لیتر”
کمترین حجم نمونه
“سرم ۱ میلی لیتر ،ادرار ۱۰ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز “

نام روش اندازه گیری
“Capillary , SDS Page”

Leave a Reply

Your email address will not be published.