میکروبیولوژی

خانه / میکروبیولوژی

بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

میکروب‌شناسی یا میکروبیولوژی دانشی است که درباره ی شکل، ترکیب، خواص و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل باکتری ها، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوئرها می‌باشد.

این بخش در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان به کشت نمونه ای کلینیکی شامل خون ،ادرار و مدفوع، کشت و بررسی مستقیم مایعات بدن، زخم ها و تعیین عامل عفونت و آنتی بیوگرام در موارد کشت مثبت می پردازد و در صورت درخواست پزشک آزمایش های کشت های نظیر : مایکوپلاسما و اورا پلاسما هلیکوباکتر پیلوری ، کمپیلوباکتر ، مايكوباكتريوم‌ها و نيز سایر باکتری های غیر متداول نیز در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان انجام می شود. در این آزمایشگاه از محیط های افتراقی مناسب جهت کشت نمونه های میکروبی استفاده می گردد. همچنین در موارد مورد نیاز از روش های مختلف رنگ آمیزی و تست های تشخیصی نظیر اپتوشین ،اکسید از، کاتالاز، کواگولاز و … استفاده می شود.

آزمایشگاه دکتر برادران آماده همکاری در انواع پروژه های پژوهشی با ارگان های دولتی و خصوصی را دارد . در صورت نیاز دانشجویان در طرح های پایاننامه نیز شرکت خواهد کرد.

تجهیزات موجود در این بخش از آزمایشگاه دکتربرادران عبارتند از:
–    انکوباتور
–    هودکلاس دو
–    دستگاه Bactec جهت انجام کشت خون
–    دستگاه آنتی بیوگرام