مولکولی

خانه / مولکولی

بخش مولکولی آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان 

یکی از بخش های آزمایشگاه دکتر برادران واحد مربوط به آزمایشات ملکولی می باشد که با توجه به پیشرفت های انجام شده در  زمینه های مولکولی و ژنتیک بسیار کارآمد می باشد. همچنین با توجه به رشد استان اصفهان از نظر جمعیتی و قرار گیری آن در میان استان های همجوار به عنوان یک قطب پزشکی نیاز وجود چنین بخش و آزمایشگاهی در استان به خوبی حس می شود. در آزمایشگاه دکتر برادران با به کارگيري روش‌هاي  PCR ،RT-PCR ،RFLP  و  Real Time PCR  کليه آزمایشات مرتبط با بيماري‌هاي عفوني به صورت کمّي، کيفي و تعيين ژنوتيپ انجام می شود، همچنين آزمايش‌هاي بيماري‌هاي بدخيم و برخي از آزمايش‌هاي ژنتيکي نيز در این بخش قابل انجام می‌باشد.

بخشی از تجهیزات آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان عبارتند از:

  • Rela Time PCR Qiagen
  • PQLab
  • دستگاه میکرو آرایه
  • دستگاه ژل داک
  • دستگاه الکتروفورز , ….

تست های قابل انجام در بخش مولکولی آزمایشگاه دکتر برادران :

  • تشخیص فاکتورهای ارثی ترومبوفیلی
  • تشخیص بدخیمی ها
  • تشخیص عوامل ویروسی
  • تشخیص عوامل باکتریال
  • تشخیص عوامل انگلی