فلوسایتومتری

خانه / فلوسایتومتری

بخش فلوسايتومتري آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

فلوسایتومتری روش دقیق و قدرتمندی است که برای بررسی خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی سلول در آزمایشگاه دکتر برادران به کار می رود. در این روش ذرات مورد آزمايش به صورت معلق در مايع، از مقابل پرتوي باريكِي از نور ليزر عبور مي‌كنند. بدين ترتيب امكان جمع‌آوري اطلاعات مربوط به چندین هزار سلول در هر ثانيه فراهم مي‌شود. فلوسایتومتری در زمینه های تحقیقاتی و تشخیص پزشکی کاربرد وسیعي دارد.

این روش به طور گسترده ای در تشخیص بیماری های زیر در آزمایشگاه دکتر برادران استفاده می شود :

  • بدخیمی های خونی
  • سرطان
  • ایمیونوفنوتایپینگ لوسمی های حاد و مزمن
  • بیماری پلاسماسل ها
  • پایش درمان در لوسمی ها
  • تعیین فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماری

نوع نمونه مورد نیاز برای بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه دکتر برادران

نمونه های مختلف از جمله آسپیره مغز استخوان ، خون محیطی و مایعات مختلف از جمله CSF ، مایع پلور و غیره برای ارزیابی شاخص های سلولی در آزمایشگاه کاربرد دارد. بهترین ضدانعقاد برای نمونه های خون محیطی و مغز استخوان EDTA می باشد (مثل نمونه CBC) ولی از نمونه گرفته شده با هپارین نیز میتوان استفاده نمود. در صورتی که یک نمونه مشترک قرار است برای آزمایشهای مولکولی و فلوسیتومتری مورد ارزیابی قرار گیرد فقط نمونه با EDTA قابل قبول است و از نمونه هپارین دار نمی توان برای آزمایشهای مولکولی استفاده نمود. علاوه بر نمونه های فوق به خصوص در صورتی که نمونه از فاصله دور ارسال می گردد ۵-٤ گستره خون محیطی و آسپیره مغز استخوان نیز ارسال گردد تا در صورت لزوم آزمایشهای سیتوشیمی مثل میلوپراکسیداز ، استراز ،…. نیز قابل انجام باشد.

حجم مورد نیاز نمونه برای انجام آزمایش فلوسیتومتری در آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان:

– نمونه خون محیطی : ١۰-۵ میلی لیتر

– نمونه آسپیره مغز استخوان: ۵-٢ میلی لیتر

CSF و یا سایر مایعات بدن (۱ میلی لیتر)