Primidone (drug abuse)

نام آزمایش

Primidone (drug abuse)

اطلاعات بالینی: پریمیدون برای کنترل تشنج های بزرگ بدخیم که مقاوم به آن هستند استفاده می شود
داروهای ضد صرع و تشنج با منشا psych روانی- حرکتی یا کانونی. پریمیدون در ابتدا با دوز تزریق می شود
مقادیر افزایش تدریجی با شروع ۱۰۰ میلی گرم هنگام خواب تا ۲۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز پس از ۱۰ روز
درمان در بزرگسالان پریمیدون توزیع ۰٫۶ لیتر در کیلوگرم و نیمه عمر ۸ ساعت را نشان می دهد.
هنگام کنترل همزمان سطح پریمیدون و فنوباربیتال ، نمونه باید تهیه شود
درست قبل از مصرف دوز بعدی. پریمیدون تقریباً به میزان ۱۰٪ به پروتئین متصل نیست.
فنوباربیتال متابولیت پریمیدون است. مانند فنوباربیتال ، هیچ داروی اصلی شناخته شده ای وجود ندارد
فعل و انفعالاتی که بر داروشناسی پریمیدون تأثیر می گذارد. سمیت مرتبط با پریمیدون در درجه اول است
به دلیل تجمع فنوباربیتال. تشخیص و درمان به شرح PBAR است /
فنوباربیتال ، سرم.

تفسیر: در حالت پایدار ، که تقریباً ۲ هفته پس از شروع درمان حاصل می شود ،
سطح خون پریمیدون که با پاسخ بهینه به دارو از ۹٫۰ تا ۱۲٫۵ ارتباط دارد
میکروگرم در میلی لیتر برای بزرگسالان و ۷٫۰ تا ۱۰٫۰ میکروگرم در میلی لیتر برای کودکان کمتر از ۵ سال. سطح مربوطه برای
فنوباربیتال برای بزرگسالان ۲۰٫۰ تا ۴۰٫۰ میکروگرم در میلی لیتر و برای کودکان کمتر از ۵ سال ۱۵٫۰ تا ۳۰٫۰ میکروگرم در میلی لیتر است.
تنظیم دوز بر اساس اطلاعات سطح خون بهترین راه برای به دست آوردن پاسخ بهینه است
دارو.

نوع نمونه
“خون تام ، مایعات بدن ، ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
“ادرار ۱۰۰ میلی لیتر ، سایر نمونه ها ۱۰ میلی لیتر ”
کمترین حجم نمونه
“ادرار ۵۰ میلی لیتر ، سایر نمونه ها ۵ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، دو ماه در ۲۰- c˚ ”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. تکمیل پرسشنامه سم شناسی
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار

مفید برای: ارزیابی انطباق نظارت بر سطح درمانی مناسب پریمیدون و
فنوباربیتال ارزیابی سمیت

نام روش اندازه گیری
TLC

Leave a Reply

Your email address will not be published.