Potassium

نام آزمایش

Potassium

نوع نمونه
“سرم ، مایعات بدن ، مدفوع ، ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
“مدفوع ۲ گرم ،سایر نمونه ها ۱ میلی لیتر”
کمترین حجم نمونه
“مدفوع ۱ گرم ، سایر نمونه ها ۰٫۵ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: ۱۰ تا ۱۵گرم Boric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ، لیپمیک”

نام روش اندازه گیری
ISE

Leave a Reply

Your email address will not be published.