Phenobarbital

نام آزمایش

Phenobarbital

نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
۲ روز در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚یا ۷ روز در ۸ -۲ c˚ یا ۱۵ روز در ۲۰- c˚
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.تکمیل پرسشنامه داروئی
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم

نام روش اندازه گیری
HPLC

Leave a Reply

Your email address will not be published.