Mycoplasma hominis culture

نام آزمایش

Mycoplasma hominis culture

نوع نمونه
“ترشحات واژینال ، ادرار ، منی ، ترشحات مجرا و…”
نگهداری نمونه
“۶ ساعت در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۱ روز در ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۷۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
نمونه ها در داخل محیط ترانسپورت باید قرار گیرد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
۷ روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.

نام روش اندازه گیری
PPLO Broth

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.