Mycobacterium PCR

نام آزمایش

Mycobacterium PCR

نوع نمونه
“نمونه تنفسی ، بافت ( تازه و بلوک ) ، مایعات بدن ، شیره معده ، ادرار ، مدفوع”
حجم نمونه
“بافت ۱۰میلی متر ، مدفوع ۱۰گرم و سایر نمونه ها ۲ میلی لیتر”
کمترین حجم نمونه
“بافت ۵ میلی لیتر ، مدفوع ۵ گرم ، سایر نمونه ها ۱ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۱ روز در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚یا ۳ روز در ۸ -۲ c˚، یک هفته در۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
استفاده از فرمالین

نام روش اندازه گیری
PCR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.