Mumps PCR

نام آزمایش

Mumps PCR

نوع نمونه
“نمونه دهانی ، بزاق ، پلاسما EDTA ، مایع نخاع ، ادرار ، مایع آمینوتیک”
حجم نمونه
“۲ میلی لیتر ، ادرار ۱۰۰ میلی لیتر ”
کمترین حجم نمونه
“۱ میلی لیتر ، ادرار ۵۰ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۱ ساعت در ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۳ روز در ۸ -۲ c˚ ، سه ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، استفاده از فرمالین ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله‌ای

نام روش اندازه گیری
PCR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.