Mercury (Hg)

نام آزمایش
Mercury (Hg)

نوع نمونه
“خون تام حاوی EDTA ، ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
۴ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۲ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۵ روز در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۷ روز در ۸ -۲ c˚، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده : ۱۵ میلی لیتر Nitric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب”

نام روش اندازه گیری
Atomic abs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.