Immunoelectrophresis

نام آزمایش

Immunoelectrophresis

نوع نمونه
“سرم ، ادرار ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
“سرم ۲ ، ادرار ۲۰ میلی لیتر ”
کمترین حجم نمونه
“سرم ۱، ادرار ۱۰ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده نیاز ندارد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، ادرار رندوم ، ادرار ۲۴ ساعته حاوی نگهدارنده

نام روش اندازه گیری
Electrophoresis( Capilary)

Leave a Reply

Your email address will not be published.