Coomb Wright

نام آزمایش
Coomb Wright

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع نمونه
“سرم ، مایع نخاع ، مایعات بدن”
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
کمتر از ۲ روز در دمای ۸ -۲ c˚ یا ۷ روز در ۲۰- c˚
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، همولیز”

نام روش اندازه گیری
Agglutination

Leave a Reply

Your email address will not be published.