CMV PCR (qualititative)

نام آزمایش
CMV PCR (qualititative)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع نمونه
“مایع نخاع ، خون تام حاوی EDTA ، بافت ، نمونه تنفسی ، مایع آمینوتیک ، ادرار ، مایعات بدن ، ضایعه تنا
حجم نمونه
“نمونه بافت و ادرار ۱۰ میلی لیتر ، سایر نمونه ها ۲ میلی لیتر”
کمترین حجم نمونه
“نمونه بافت و ادرار ۵ میلی لیتر ، سایر نمونه ها ۱ میلی لیتر”
نگهداری نمونه
“۸ ساعت در دمای ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۳ روز در ۸ -۲ c˚ ، برای مدت طولانی تردر ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
“ترجیحاً در ۸ -۲ c˚، بافت در۲۰- c˚ ”
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، نمونه لخته ، همولیز شدید ، استفاده از فرمالین”

نام روش اندازه گیری
PCR

Leave a Reply

Your email address will not be published.