Brucella PCR

نام آزمایش

Brucella PCR

نوع نمونه
“خون تام حاوی EDTA ، مایعات بدن ، مایع نخاع و …..”
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
۱ روز در ۱۵ تا ۲۵ c˚ یا ۳ روز در ۸ -۲ c˚ یا یک ماه در ۲۰- c˚
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، نمونه لخته ، همولیز شدید ، استفاده از فرمالین”

نام روش اندازه گیری
PCR

Leave a Reply

Your email address will not be published.