Bence jones protein

نام آزمایش

Bence jones protein

نوع نمونه
“ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) ، ادرار ۲۴ ساعته”
حجم نمونه
۲۰ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱۰ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: ۱۰ تا ۱۵ گرم Boric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم

نام روش اندازه گیری
Chemical

Leave a Reply

Your email address will not be published.