Bactec

Bactec

 1. حجم اندک نمونه مورد استفاده برای کشت، خصوصا برای نوزادان و کودکان.
 2. دقت و حساسیت فوق العاده در تشخیص رشد میکرو ارگانیسم ها.
 3. ثابت نگه داشتن دمای رشد میکروارگانیسم ها هنگام رشد.
 4. دارا بودن مواد غذایی خاص برای رشد میکرو ارگانیسم ها که در محیط های معمولی رشد نمی کنند.
 5. دارا بودن رزین های مخصوص جذب آنتی بیوتیک های موجود در نمونه بالینی( که مانع از رشد میکروارگانیسم ودر نتیجه  کشت منفی می گردد. حتی در صورت مصرف آنتی بیوتیک امکان مثبت شدن کشت در سپتی سمی ها وجود دارد.)
 6. حرکت گهواره ای هر ۱۰ ثانیه یک بار در هر ردیف از  ویال های موجود در انکوباتور.
 7. رشد میکرو ارگانیسم های بی هوازی بدون استفاده از Gas pack یا سیستم های بی هوازی دیگر.
 8. تشخیص سریع میکروارگانیسم های  کند رشد (مانند مایکوباکتریوم ها) با استفاده از ویال های اختصاصی.
 9. کوتاه شدن زمان پاسخ دهی به بیمار

مشخصات محیط کشت ( ویال BACTEC)

 • حاوی محیط کشت مایع مغذی
 • حاوی کربن رادیو ایزوتوپ ۹۶
 • Sensors انتهای هر ویال در دستگاه، ۱۴Co2 را شناسایی کرده و سیگنال می دهد .
 • هر باتلی که چنین سیگنالی را ایجاد نماید به عنوان باتل مثبت تلقی شده و پس از خارج شدن از دستگاه بر روی محیط های مختلف جهت شناسایی جنس-گونه باکتری کشت داده می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.