Amino acids chromatography

نام آزمایش
Amino acids chromatography

نوع نمونه
“پلاسما EDTA ، ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) ، مایع نخاع ”
حجم نمونه
ادرار ۲۰ میلی لیتر و سایر نمونه ها ۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار ۱۰ میلی لیتر و سایر نمونه ها ۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۱ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
در ۸ -۲ c˚ یا ۲۰- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم

نام روش اندازه گیری
HPLC

Leave a Reply

Your email address will not be published.