Adenovirus

نام آزمایش
Adenovirus
کد آزمایش

نوع نمونه
“سرم ، پلاسما EDTA ، سواب گلو ، سواب چشم ”
حجم نمونه
۲ میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
۱ میلی لیتر
نگهداری نمونه
“۷ روز در دمای ۸ -۲ c˚ ، یک ماه در ۲۰- c˚”
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در ۸ -۲ c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
“حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار”

نام روش اندازه گیری
PCR

Leave a Reply

Your email address will not be published.