تست pcr covid 19  ، انجام می شود.

تست pcr covid 19  ، انجام می شود.

تست pcr covid 19 ، با مجوز رسمی از معاونت درمان ،در دو نوبت صبح و عصر انجام می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.