ھر کاری با آن بکنی با تو ھمان کار را می کند

ھر کاری با آن بکنی با تو ھمان کار را می کند

موقعیت ھا ممکن است متفاوت باشند ، اما فرکانس یکسان است .
کودکی به دنبال پروانه می دود ،
کودکی گلی از باغچه می چیند ،
کودکی آسوده بر چمن دراز کشیده ،
فرکانس و ھارمونی خاصی را در ھستی احساس می کند،
فرکانس خاصی را احساس می کند . در آن لحظه ، کودک کاملاً با ھستی یکی است . افسوسی وجود ندارد ، منفی نگری وجود ندارد . کودک ھستی را ھمانطور که ھست پذیرفته و توسط ھستی پذیرفته شده است .
وقتی ھستی را می پذیری ، ھستی نیز تو را می پذیرد .
وقتی رد می کنی ، طرد می شوی.
ھستی تو را منعکس می کند .
ھر کاری با آن بکنی با تو ھمان کار را می کند .

Leave a Reply

Your email address will not be published.