پارکینگ برای بیماران

پارکینگ برای بیماران

ازمایشگاه دکتر برادران به منظور رفاه حال شما عزیزان در ساعات کاری ازمایشگاه هزینه پارکینگ وسیله نقلیه شما را پرداخت مینماید.
بیماران با ارائه فیش پارکینگ به ازمایشگاه میتوانند هزینه را دریافت نماییند

Leave a Reply

Your email address will not be published.