ورزش و اندروفین

ورزش و اندروفین

⛹️ ورزش منظم باعث پاک شدن مواد شیمیایی حاصل از واکنش های استرس زا، افزایش اندورفین و بهبود خلق و خوی انسان می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published.