همکاران پوست و مو

همکاران پوست و مو

❇️ازمایشگاه دکتر برادران مجهز به میکروسکوپ فلورسنت LABOMED دارای پنل کامل بیماری های تاولی مشتمل بر انجام :
۱)DIF , Frozen section

۲)anti desmoglein 1 , anti desmoglein جهت بیماری پمفگوس

۳)anti Bp 180, anti Bp230 جهت بیماری بولوس پمفیگویید

۴) IF SKin

Leave a Reply

Your email address will not be published.