مزایای تست IGRA

⭕️ تست IGRA نیاز به تفسیر ندارد. پاسخ آن به صورت مثبت يا منفــي مي باشد به عبارتـــي در این تست پيچيدگي هاي مربوط به تفسیر و يــا محاسبـــه و دخالت دادن سایــر پارامترها ضرورت ندارد.

⭕️ فقط يك بار مراجعه بيمار كافي است.

⭕️ اثر تزايدي (effect booster )ندارد كه آن را براي غربالگري بيماری سل مناسب مي سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.