متخصصین محترم اطفال و سایر همکاران

متخصصین محترم اطفال و سایر همکاران

بیلی روبین به طور اورژانسی از پاشنه پا
لاکتات_پیروات_کتون بادی سرم_کتون ادرار_گالاکتوز و بیکربنات
کروماتوگرافی امینواسیدها به روش HPLC
فنیل الانین و تیروزین سرم به روش HPLC
تست عرق به روش بین المللی
کلیه تست های الرژی و ایمنی
کلیه تست های هورمونی با متد مرجع کودکان که در صورت لزوم یک روزه جواب داده میشود.
کروماتوگرافی قندهای ادرار اسکرین و تست های انزیمی ذخیره ای
کلیه داروهای ضد تشنج
هموسیستین
ارگانیک اسید ادرار
موکوپلی ساکارید اسکرین و برسی انزیمی

Leave a Reply

Your email address will not be published.