لیست ازمایشات عفونی قابل انجام در ازمایشگاه دکتر برادران

لیست ازمایشات عفونی قابل انجام در ازمایشگاه دکتر برادران

۱-(TORCH (IgM – IgG

۲-FTA absorption

۳-Anti Treponema

۴- (Varicella zoster (IgM- IgG

۵-( Anti H.pylori (IgM- IgG-IgA

۶-against TB

۷-(Brucella Ab (IgG-IgM-IgM

۸-(VZV (PCR

۹-Burelia PCR

۱۰-HPV PCR

۱۱-Entamoaba histolytic ab

۱۲-H.pylori stool Ag

۱۳-U.B.T

۱۴-Anti burellia Ab

۱۵-Anti leptospira Ab

۱۶-Rubella PCR

۱۷-Polyema PCR & Toxo PCR

۱۸-(Quantiferon test (for R/OTB

۱۹-Anti mump

۲۰-Anti toxo cara

۲۱-Anti fasciola

۲۲-IFA hydatid

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.