شما بیمار هستید اگریکی از این ۷ علامت را رد بدنتان دارید

شما بیمار هستید اگریکی از این ۷ علامت را رد بدنتان دارید

❶تورم پاها←مشکل تیروئید،قلب یا کلیه
❷انگشت حلقه بلند←خطر آرتروز
❸هوس خوردن یخ←فقر آهن
❹چین و چروک←فشارخون
❺بوی بد دهان←التهاب لثه
❻ادرار تیره←مشکل کلیه
❼مدفوع سیاه←زخم معده

Leave a Reply

Your email address will not be published.