روش تهیه ی نمونه ارسالی به آزمایشگاه دکتربرادران

روش تهیه ی نمونه ارسالی به آزمایشگاه دکتربرادران

برای رسیدن به یک جواب صحیح و قابل اعتماد در آزمایش های مولکولی نیاز به یک نمونه گیری بسیار دقیق و مدیریت شده می باشد، و در صورت عدم دقت لازم باعث تجزیه مواد ژنتیکی عوامل بیماریزا و ایجاد جواب های غیر قابل اعتماد می شود. بر این اساس آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان نکاتی را برای همکاران عزیز مطرح میکند تا  در خصوص نحوه نموگیری مراکز درمانی ، بیمارستان ها و آزمایشگاه های همکار را در ارسال صحیح نمونه ها یاری رساند.

 نمونه های خون کامل ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان:
تیوپ های حاوی EDTA برای جمع آوری خون بهترین روش جمع آوری نمونه می باشد و قرار دهی نمونه ا در درون یخچال تا قبل از ارسال به آزمایشگاه بسیار مفید می باشد.
لازم بذکر است استفاده از هپارین بعنوان ضد انعقاد باعث ایجاد پاسخ منفی کاذب می گردد .

پلاسما ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان :
جداسازی پلاسما از تیوپ های حاوی EDTA بخصوص برای تشخیص ویروس های RNA دار HIV , HCV می بایستی در فاصله ۶-۴ ساعت بعد از خون گیری با دور g4000 و بمدت ۳۰ دقیقه انجام گیرد . پلاسما جداشده در فریز(۲۰-) درجه نگهداری و یا بر روی یخ به آزمایشگاه ارسال گردد .
لازم بذکر است وجود همولیز در داخل پلاسما باعث ایجاد پاسخ منفی کاذب می گردد.

نمونه مغز استخوان ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان:
نمونه B.M می بایستی در سرنگ حاوی EDTA جمع آوری و همراه با یخ به آزمایشگاه فرستاده شود در صورت مشاهده خون در نمونه آن را فریز نکنید.

نمونه های مایع مغزی –نخاعی (CSF) ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان :
نمونه CSF می بایستی بلافاصله پس از جمع آوری بر روی یخ به آزمایشگاه منتقل شود در صورت وجود خون در نمونه از فریز کردن آن خوداری نمایید .

 لازم بذکر است وجود همولیز در داخل csf باعث ایجاد پاسخ منفی کاذب می گردد .

نمونه خلط ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان :
این نمونه حتما باید در ظروف استریل نگهداری شوند و تا رسیدن به آزمایشگاه بر روی یخ باشند.

نمونه برداری از دهانه رحم و یا مجاری ادراری در بانوان ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان :
برای نمونه برداری از سلول های متاپلاستیک و یا سلولهای مخروطی و ستونی اندو سرویکس
ابتدا با یک سواپ موکوس را تمیز کرده سپس با سواپ دیگر (ترجیحا داکرون ) و یا برس و یا جاروهای BROOMS بمدت ۲۰-۳۰ ثانیه بصورت چرخشی نمونه برداری انجام شود .بهتر است نمونه ها در محیط کشت انتقالی و یا در سرم فیزیولوژی انتقال یافته و پس از جمع آوری بر روی یخ به آزمایشگاه منتقل شود.

نمونه برداری از مجاری ادراری در آقایان ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان :
توجه کنید که تا یک ساعت قبل نمونه برداری دفع ادرار انجام نشود و سپس با یک سواپ ۴-۲ سانتیمتز وارد مجاری اداری شده بمدت ۵-۲ ثانیه بصورت چرخشی نمونه برداری انجام شود .بهتر است نمونه ها بر روی یخ و در محیط کشت انتقالی و یا در سرم فیزیولوژی به آزمایشگاه منتقل شود.

نمونه ادرار ارسالی به آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان :
ادارا صبحگاهی نمونه بسیار مناسبی براب آزمایش می باشد، برای جمع آوری این نمونه ها نبایستی از دیترجنت ها و یا مواد شوینده قبل از نمونه گیری استفاده نمود . همچنین قرار دادن نمونه در دمای اتاق ممنوع است زیرا وجود مقادیر بالای اوره و PH اسیدی باعث تجزیه DNA می گردد. بهتر است نمونه ها پس از جمع آوری بر روی یخ به آزمایشگاه منتقل شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.