روز پزشک

تاهمتت ای پزشک باقیست
دستان تو نعمت الهی است
روز پزشک برتمامی پزشکان سرزمینم مبارک 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published.