خوش باش که روز نو و نوروز آمد غم رفت و صفای بخت پیروز آمد  امید مبر از مهر گردون و فلک شب رفت و ته سیاهی‌اش روز آمد سال نوواغازقرن جدیدمبارک

خوش باش که روز نو و نوروز آمد غم رفت و صفای بخت پیروز آمد امید مبر از مهر گردون و فلک شب رفت و ته سیاهی‌اش روز آمد سال نوواغازقرن جدیدمبارک

Leave a Reply

Your email address will not be published.