تست FSH

تست FSH

FSH در جنس مونث سبب تکامل فولیکول های تخمدانی و همراه با LH سبب تحریک ترش استرادیول از فولیکول های بالغ میشود.در جنس مذکر نیز FSH سبب تحریک اسپرماتوژنز میگردد.

افزایش FSH و LH در هیپوگنادیسم اولیه- انورکیا – نارسایی گنادی – سندرم کلاین فلتر – الکلیسم و اختگی دیده می شود. FSH و LH محصولات هیپوفیز بوده و در نتیجه در افتراق بین علل نارسایی اولیه و ثانویه گنادی کارایی دارند. از این دو هورمون برای بررسی علل ناتوانی جنسی – ژنیکوماستی و اختلالات قاعدگی از جمله الیگومنوره و امنوره و عقیمی در هر ۲ جنس هم استفاده می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.