تست fecal immunochemical

تست fecal immunochemical

تست fecal immunochemicalجهت بررسی خون مخفی در مدفوع در ازمایشگاه فوق تخصصی دکتر برادران انجام میشود.
(این تست نیازی به رژیم غذایی ندارد)

Leave a Reply

Your email address will not be published.