تست ACTH

تست ACTH

هورمون ازاد کننده کورتیکوتروپین که از هیپوتالاموس ترشح میشود .موجب تحریک ترشح ACTH  میگردد که خود منجر به تحریک ترشح کورتیزول اندروژن های فوق کلیوی و مینرالوکورتیکوئیدها از قشر فوق کلیوی خواهد شد.

⁉️امادگی بیمار :
بیمار باید از نیمه شب ناشتا باشد.و از هر گونه استرس پرهیز کند.

نمونه گیری :
نمونه هایی که برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته میشود باید بین ۶ تا ۱۰ صبح باشند. بلافاصله پس از نمونه گیری باید نمونه به ازمایشگاه ارسال شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.