تست هایی که نیاز به ناشتا بودن دارند

تست هایی که نیاز به ناشتا بودن دارند

Acid Phosphatase –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا ، چند روز قبل از انجام آزمایش از مصرفداروی سفوتاکسیم اجتناب گردد. و نیز از معاینه رکتال (DRE )، بیوپسی پروستات ،ماساژ پروستات اجتناب گردد

  • ACTH –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا ، پرهیز از استرس

Aldosteron –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
.
داروهای ضد فشار خونودیورتیک ها ۲ هفته قبل از آزمایش با مشورت پزشک متوقف شود

Alkaline phosphatase –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا ،از مصرف دارویهپاتوکسیک اجتناب گردد

 Alpha 1 antitrypsin –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا ، از مصرف داروی سفوتاکسیم اجتناب گردد.”

Amino Acid chromatography –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا

Andorestandione –

-آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا ، نمونه گیری باید ۷روز قبل یا ۷ روز بعد از عادت ماهیانه انجام شود.”

APO a –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا

APO B –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا

Carbamazepin –

-آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
کاربامازپین باید قبل ازمصرف آخرین دوز مصرفی اندازه گیری گردد.

C1 Inhibitor –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

Calcitonin-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

Calcium –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

Ceruloplasmin –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

Chlorid –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

Cholesterol –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

C-peptide –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

CPK –

-آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از آزمایش از انجام فعالیت فیزیکی سنگین اجتناب گردد

CPK –MB –

-آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از آزمایش از انجام فعالیت فیزیکی سنگین اجتناب گردد

DOPAMIN –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
اجتناب از مصرف دارو۷۲ ساعت قبل از جمع آوری نمونه

Estradiol –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

Ethosoximide –

آمادگی لازم

نمونه گیری قبل از مصرف آخرین دوز  دارویی باشد

Folic acid –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا

GammaGT –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجیحاً ناشتا، قبل از آزمایش از OCP اجتناب شود

GCT –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

GTT-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Glocuse –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Homosystein –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Growth Hormon

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا، قبل از آزمایش ازمصرف Clonidine اجتناب گردد

GASTRIN –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا ، بیمار چند روز قبل از انجام آزمایش در معرض مواد رادیواکتیو نباشد.”

Insulin –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

IRON –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Lactat –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

LDL (CHLOSTEROL) –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Leptin –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Lipase –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

PTH –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

PHOSPHOR –

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

TESTESTRONE-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Tryglsirid-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

TYROSINE-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

VITAMIN A-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

VITAMIN B12-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

VITAMIN D-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

VITAMIN E-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
 ناشتا

Leave a Reply

Your email address will not be published.