تست اینتر لوکین ۶ (IL6)در آزمایشگاه دکتر برادران انجام می شود.

تست اینتر لوکین ۶ (IL6)در آزمایشگاه دکتر برادران انجام می شود.

(  IL6    )اینترلوکین -۶

 

اینترلوکین -۶ نقش مهمی در ایمنی ذاتی و تطبیقی ​​دارد. IL-6 را می توان با انواع مختلف سلول ، از جمله ماکروفاژها ، سلول های اندوتلیال و سلول های T تولید کرد. این تولید را می توان در پاسخ به حمله میکروبی یا سایر سیتوکین ها مانند فاکتور نکروز تومور (TNF) آغاز کرد. به عنوان بخشی از سیستم ایمنی ذاتی ، IL-6 بر روی سلولهای کبدی عمل می کند تا بیان پروتئین واکنش پذیر CRP ، فیبرینوژن و آمیلوئید A سرم را که به عنوان پاسخ فاز حاد نیز شناخته می شود ، القا کند. در داخل پاسخ ایمنی تطبیقی ​​، IL-6 نقشی اساسی در فعال سازی سلولهای B تولید کننده آنتی بادی برای تکثیر دارد که منجر به افزایش پاسخ آنتی بادی می شود.

غلظت IL-6 در بیماران مبتلا به عفونت ، سپسیس و سپتی سمی افزایش می یابد. علاوه بر این ، به نظر می رسد غلظت IL-6 با شدت سپسیس ارتباط دارد ، همانطور که توسط پارامترهای بالینی و آزمایشگاهی تعریف شده است. همچنین به نظر می رسد افزایش در IL-6 با عفونت های موضعی تری مانند عفونت های مفصلی مصنوعی PJIهمراه باشد. اخیراً یک متاآنالیز نشان داد که IL-6 در مقایسه با CRP ، میزان رسوب گلبول های قرمز (ESR) )و شمارش گلبول های سفید ، دقت تشخیصی PJI را بهبود بخشیده است. IL-6 همچنین در بسیاری از اختلالات التهابی مزمن ، از جمله آرتریت روماتوئید (RA) لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) ، اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) وCovid-19 و بیماری التهابی روده (IBD) افزایش می یابد.  شواهدی وجود دارد که IL-6 در پاتوژنز برخی اختلالات التهابی مزمن نقش دارد. توسیلیزوماب ، آنتی بادی ای که عملکرد IL-6 را با اتصال به گیرنده IL-6 مسدود می کند ، برای درمان RA تأیید شده است.

محققان یک مطالعه مشاهده ای جدید می گویند که آنها “سیگنال” سود برای مهارکننده های اینترلوکین -۶ (IL-6) مانند توسیلیزوماب در کاهش مرگ و میر در بیمارستان در بیماران COVID-19 پیدا کرده اند.

 ۵۱۶ بزرگسال بستری شده در چهار سیستم بیمارستان  به عنوان بخشی از درمان از یک مهار کننده IL-6 استفاده کردند.

پس ازرفع  عوامل مخدوش کننده ، ۳۷٪ کاهش در مرگ و میر در بیمارستان در کسانی که تحت درمان با مهارکننده IL-6 قرار گرفتند در مقایسه با افرادی که این کار را انجام ندادند صورت گرفت، اگرچه این از نظر آماری معنی دار نبود، ولی محققان نتایج این بررسی رادر مجله بیماریهای عفونی گزارش دادند.

دو مطالعه جدا نیز  ۴۰٪ و ۴۵٪ کاهش خطر همراه با درمان مهار کننده IL-6 مشاهده شد.

 از دگزامتازون به جای مهارکننده های IL-6 برای مهار طوفان های سیتوکین مرتبط با COVID-19 استفاده می شود .تجزیه و تحلیل بیمارانی که در آزمایش  بهبودی از مهار کننده های IL-6 استفاده کرده اند ، بسیار مفید خواهد بود.

طبق یک آزمایش تصادفی بین المللی جدید از ۳۸۹ داوطلب ، مهارکننده اینترلوکین ۶ توسیلیزوماب احتمال ترکیب تهویه مکانیکی یا مرگ را ۴۴٪ در میان بیماران عمدتا غیر سفید پوست بستری شده در COVID-19 کاهش داد.

با توجه به مصرف دارومهارکننده اینتر لوکین در مقایسه انها که دارونما دریافت کرده بودند ، نتیجه اولیه بسیار مفید بوده و توسیلیزوماب (داروی مهار کننده اینتر لوکین IL6)همچنین باعث کاهش ۴۵ درصدی در نارسایی بالینی شد.

در زمان انجام  ازمایش تصادفی هیچ یک از بیماران تهویه مکانیکی دریافت نمی کردند.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.