با گلها ارتباط بیشتری برقرار کنیم

با گلها ارتباط بیشتری برقرار کنیم

عطر گلها وگیاهان می توانندبر هر چیزی از قبیل خواب..احساسات..رانندگی…استرس.درد
تمرکز…حافظه و عشق تاثیر بگذارد.بوییدن گلها باعث دیدن خواب های مثبت تری می شود و خواب راحت تری میتوانید داشته باشید

بوییدن گل محمدی برای رفع استرس مفید وارام بخش خوبی است.
همچنین برای التیام سر دردهای ناشی از هوای الوده نیز مفید است:::
بوییدن عطر گل رز باعث کاهش فشار خون تقویت سیستم ایمنی بدن وایجاد ارامش میشود

Leave a Reply

Your email address will not be published.