باندهای الیگوکلونال

باندهای الیگوکلونال

نشان دهنده کلونی های محدود شده IgG توسط الکتروفروز با قدرت تجزیه بالا یا متمرکز سازی ایزوالکتریک می باشد .این تست نیاز به یک زوج نمونه سرم و CSF  برای آنالیز دارد . باندهای الیگوکلونال در ۹۰% بیماران با مولتیپل اسکلروزیس دیده میشود . این باندها همچنین در بیماران SLE  ، سندرم بهجت عصبی ، سفلیس عصبی ، واسکولیت مغزی سندرم گلین باره و انسفالیتها افزایش
می یابد .

ازمایشگاه دکتر برادران با سیستم پیشرفته قادر به انجام تست الیگوکلونال باند میباشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.