ایمنی و بهداشت در محل کار

ایمنی و بهداشت در محل کار

کارکردن در محیط پر سروصدا باعث کاهش شنوایی و تاثیر نامطلوب بر روی اعصاب دارد

با انجام ورزش و تغذیه مناسب، میتوان از بروز بیماریهای مفصلی و استخوانی ناشی از کار یکنواخت و تکراری بر بدن، جلوگیری کرد.

به منظور پیشگیری از بروز حادثه هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاهها و تجهیزات، اقدام به تعمیر و تعویض قطعات نکنیم.

کوچکترین بی احتیاطی یا شوخی در هنگام کار ممکن است حادثه ای مرگبار و غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.