انگیزشی

انگیزشی

لباسى ميپوشيم
كه مردم خوششان بياید …
عطرى ميزنيم كه مردم لذت ببرند …
رشته اى درس ميخوانيم
كه كلاس داشته باشد …
با كسى ازدواج ميكنيم
كه دهن مردم را ببنديم …
بچه دار ميشويم
كه برايمان حرف در نياورند …
و اين داستان تا آخر عمر ادامه دارد !
ما اگر كارى براى دل مان ميكرديم
وضع مان اين نبود،
همين

Leave a Reply

Your email address will not be published.