انجام تست NMP22 به صورت روزانه در ازمایشگاه تخصصی دکتر برادران:

انجام تست NMP22 به صورت روزانه در ازمایشگاه تخصصی دکتر برادران:

در مطالعات مختلف سه ویژگی مهم NMP22به اثبات رسیده اند:

قدرت افتراق NMP22بین افراد سالم و افراد دارای سرطان مثانه

کارایی NMP22در پیگیری عود سرطان مثانه
کارایی NMP22در بررسی کلینیکی هماچوری

موارد منجر به ایجاد پاسخ های مثبت کاذب در تستNMP22 :

عفونت های حاد دستگاه ادراری

Leave a Reply

Your email address will not be published.