الکتروفورز اتوماتیک Sebia

الکتروفورز اتوماتیک Sebia

برای اعتماد به یک آزمایشگاه علاوه بر توجه به پرسنل کاری آن آزمایشگاه باید توجه کنید که تجهیزات نقش مهمی در صحت نتایج آزمایشات دارد. از این رو آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان به طور مداوم به ارتقا تجهیزات خود می پردازد.

سیستم نیمه اتوماتیک ژل الکتروفورز (Sebia Hydrasys 2) آزمایشگاه دکتربرادران نوعی سیستم پیشرفته برای انجام مراحل  موجود در روش های سنتی الکتروفورز و ایمنوفیکساسیون می باشد و همه مراحل درگیر در روش های قبل را در بر می گیرد.

در این سیستم تمام مراحل موجود در انجام تست الکتروفورز شامل انکوباسیون، مهاجرت، رنگ آمیزی، رنگ بری و خشک نمودن ژل به صورت اتوماتیک انجام می شود.

این سیستم قابلیت پردازش دو ژل را به صورت همزمان و گزارش نتایج تعداد ۱۶۰ پروتئین، ۴۵ هموگلوبین و یا ۱۸ ایمنوفیکساسیون را در مدت زمان ۱ ساعت دارد.

 آزمایشگاه تخصصی دکتر برادران اصفهان نیز مجهز به این دستگاه می باشد و با استفاده از این تکنولوژی و پرسنل توانمند مجموعه توانسته است در مورد با  تستهای تشخیصی با متد الکتروفورز و ایمنکساسیون (Immunofixation) به دقت و صحت قابل توجهی دست پیدا کند و خدمات خوبی به بیماران عزیز و پزشکان محترم ارائه نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.