افکار مثبت

افکار مثبت

اندیشه هایی که هم اکنون انتخاب می کنی و
در باورت می پرورانی
آینده ی تو را رقم می زنند!

افکار امروز تو
همان تجربه های فردا
هفته ی آینده و سال بعد تو هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.