ازمایش FISH &CISH

۱) FISH & CISH برای گیرنده های هرسپین (لام های CISH قابل رسال است )

۲)( Mismatch repair by IHC (MSI

نموده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.