ازمایشات اهدای بند ناف نوزاد

ازمایشات اهدای بند ناف نوزاد

در این مرکز کلیه ازمایشات بند ناف نوزاد به صورت یک روزه انجام میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.